09 augusti 2007

NIBURIATS LÄNDER

Det finns tolv länder på kontinenten Niburiat (det finns två kända kontinenter i världen Urd där Niburiat är den ena och Liworum är den andra). Dessa tolv länder kan delas in i fyra olika områden; Norden, Tre Kungars rike, Wästhem och Österlandet.

ÖSTERLANDET
Österlandet är ett samlingsnamn för de länder som ligger på den östra sidan av Niburiat men främst så är det landet Carrano man har i åtanke när man säger Österlandet. Förutom Carrano så räknas länderna Ronor, Bornhove, Solhem och Herel till Österländerna. Carrano lider av inbördeskrig mellan flera olika fraktioner. Det har slagit landet i spillror och det enda som kan rädda en katastrof är hjältar som bringar ljus till det så mörka området. Ronor har ett styrande råd av magiker som på grund av härolden Vagnio har tvingats till exil. Landet är även känt för att vara den första civilisationen på Niburiat, grundat av Duwierna. Bornhove är ett splittrat rike där landets sergeoner, arkonter och övriga vasaller strider om makten. Många är kungatrogna men inte alla och landets framtid är oviss. I bergen mellan Bornhove och Ronor finns ett gammalt cijurike som sägs fortfarande var befolkat av fornfolket. Solhem är Solfolkens hemvist och dessutom deras första boplats på Urd. Själva riket ligger på Stjärnön utanför Carranos kust och Solhem har tack vare sin dominanta religion (dyrkan till urmodern Sonelod) starkt inflytande över länderna på fastlandet. Det sista riket i Österlandet är Herel. Herel är ett litet rike som ligger på Stjärnöns sydvästra spets. Landets var tidigare en koloni till Ronor men genom historien så har landet kunna utropa sin självständighet. Herel bebos till största del av människor till skillnad från den övriga ön där Solfolken dominerar.

WÄSTHEM
På Niburiats sydvästra del och ute i Drakarnas hav så ligger de två länderna som räknas till Wästhem. På fastlandet med gräns mot Kastellmark och Bornhove ligger landet Wästhem. Wästhem befolkas av Solkfolken och människor, en kvarleva sedan forntiden då Solfolken befolkade stora delar av Niburiat. Idag så är det ett stort avstånd som skiljer de båda rikena Wästhem och Solhem åt men de båda ländernas styrande har ständigt kontakt med varandra. Det andra landet som tillhör landområdet Wästhem är Dracoriat. Dracoriat är ett örike bestående av fyra större öar och en mängd mindre. Landet kan sägas ha två huvudstäder och detta beror på den splittring som uppstått mellan de två dominerande religionerna, dels den gamla tron på Sonelod och hennes gudfamilj och den nyare Draktron.

TRE KUNGARS RIKE
Längs Niburiats nordvästra kust ligger tre riken som har var sin kung. Men de tre kungarna sitter tillsammans i ett råd (som sammanträder cirka en gång per år) där de rådfrågar och hjälper varandra. Det nordligaste av rikena är Dalmark. Dalmark är, som hörs på namnet ett mycket kuperat land och dess nordligaste del består av bergen Nordhaas. Dalmark är ett vilt land och få är de som vågar vandra ensam genom dess vildmark. Söder ut längs kusten ligger Venmark. Venmark är det land som dominerar regionen och Venmarks kung, Uwial Dräpare, är den som har mest att säga till om i Tre Kungars Råd. Vid sin sida har han dessutom områdets religiösa ledare Fader Sturbjorn Leifiel. Det sydligaste av de tre rikena är Kastellmark. Kastellmark kan sägas vara Venmarks lillebror och landet har länge följt Uwial och Sturbjorns direktiv. Annars är landet en handelsnation och tack vare sina goda förbindelser med Wästhem så blomstrar riket.

NORDEN
Längst i norr ligger de två länderna Norden och Lodhera. Även om de två rikena ligger långt ifrån varandra så har de mycket gemensamt. Norden grundades som en handelskoloni till Dracoriat och är än idag beroende av sitt moderland även om Norden har ett formellt självstyre. Det är den svavel som forslas med isvattnet från glaciärerna som är Nordens källa till rikedom men det har varit dåliga tider för svavel de senaste decennierna. Det andra landet i Norden är Lodhera. Lodhera som gränsar mot Carrano, även om en bergen Nordhaas skiljer dem åt, är ett orchland. Det har en orchkung på sin tron och hela riket befolkas av svartfolk. Det finns några undantag där blandannat bockfolket, rovjägarna och grådwärgarna är några exempel.

Hoppas att den korta beskrivningen av Niburiats riken var till belåtenhet och jag antar att du som läsare kan dra några paralleller till kända svenska rollspelsverk.

Inga kommentarer: